Nawilżacz offsetowy Baldwin

Nawilżacz offsetowy Baldwin

5 / 5 ( 2 votes ) Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych BALDWIN — sto­so­wa­nych w poli­gra­fii Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę ser­wis i uru­cho­mie­nie nawil­ża­cza off­se­to­we­go BALDWIN 831–200–100 Chil­ler został zde­mon­to­wa­ny z jed­nej z POLSKICH DRUKARNI i prze leża­ko­wał w maga­zy­nie kil­ka lat. Stan tech­nicz­ny urzą­dze­nia prze napra­wą: Nawil­żacz miał uszko­dzo­ny dozow­nik alko­ho­lu Uszko­dzo­ny dozow­nik bufo­ra Nie­wła­ści­wie zbu­do­wa­ną insta­la­cje IPA W nawil­ża­czu były poła­ma­ne pla­sti­ko­we kształt­ki sys­te­mu wod­ne­go, bra­ko­wał nie­któ­rych kształ­tek i węży.…

Więcej

Serwis chiller KKT

Serwis chiller KKT

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler KKT cBoxX50 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis pod­ję­li­śmy się napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej KKT wyko­rzy­sty­wa­ne­go do chło­dze­nia lase­ra. Urzą­dze­nie ma wychło­dzić i wysta­bi­li­zo­wać ter­micz­nie medium tem­pe­ra­tu­ra 24 oC.  Ciśnie­nie bli­skie 6 bar przy prze­pły­wie 20 m³/h.  Prze­gląd zero­wy chil­ler KKT cBoxX50 Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny com­pre­sor. Na wsku­tek prak­tycz­nie cią­głej pra­cy na gorą­cej hali, z nie­wiel­kim bufo­rem, za małym skra­pla­czem sprężarka…

Więcej

Woda lodowa instalacja

Woda lodowa instalacja

5 / 5 ( 51 votes ) Woda lodo­wa insta­la­cja | SKiC Robert Apta­cy Już od 2004 roku Nasz ser­wis spe­cja­li­zu­je się w pro­jek­to­wa­niu nowych sys­te­mów i insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń, a tak­że sys­te­mów chło­dze­nia obiek­tów prze­my­sło­wych. Moder­ni­zu­je­my ist­nie­ją­ce ukła­dy, dopo­sa­ża­my w nowo­cze­sne i spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia na wszyst­kie Nasze reali­za­cje udzie­la­my gwa­ran­cję i zapew­nia­my pełen ser­wis. Woda lodo­wa insta­la­cja — rury i sys­te­my trans­por­tu medium W budo­wie nowych sys­te­mów wody lodo­wej najczęściej…

Więcej

Chłodzenie procesowe

Chłodzenie procesowe

5 / 5 ( 59 votes ) Prze­my­sło­we chło­dze­nie pro­ce­so­we Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Na wstę­pie pra­gnie­my wyja­śnić co to jest chło­dze­nie pro­ce­so­we. A mia­no­wi­cie pole­ga ono na nie tyl­ko chło­dze­niu, musi­my rów­nież pod­grze­wać na przy­kład olej, musi­my zapew­nić odpo­wied­nią wil­got­ność, czy­stość powie­trza i wody. Naj­czę­ściej z pro­ce­sem pro­ce­so­wym spo­ty­ka­my się w bran­ży pro­duk­cyj­nej jest prze­mysł two­rzyw sztucz­nych, gdzie wtry­skar­ki pod­grze­wa­ją poli­me­ro­we two­rzy­wa sztucz­ne w celu umożliwienia…

Więcej

Serwis stabilizatorów temperatury

Serwis stabilizatorów temperatury

5 / 5 ( 2 votes ) Sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry SERWIS Sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry to gru­pa urzą­dzeń chłodząco/grzejących. Ich celem jest pod­trzy­ma­nie okre­ślo­nej — zada­nej tem­pe­ra­tu­ry cie­czy i cyr­ku­lo­wa­nia jej w obie­gach zamknię­tych. Są bar­dzo waż­nym urzą­dze­niem prze­my­sło­wym do chło­dze­nia lub grza­nia czę­ści maszyn i obra­bia­rek. Sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry są zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne tak by pra­co­wa­ły w sys­te­mie cią­głym FLOW lub w cyklu auto­ma­tycz­nym AUT wg para­me­trów zada­nych na ste­row­ni­ku. Nasz ser­wis już od kil­ku­na­stu lat napra­wia i…

Więcej

Klimatyzacja hal przemysłowych

Klimatyzacja hal przemysłowych

5 / 5 ( 2 votes ) Kli­ma­ty­za­cja hal prze­my­sło­wych | Chło­dze­nie powierzch­ni wie­lo­ga­ba­ry­to­wych Jeśli mówi­my o chło­dze­niu prze­my­sło­wym i komer­cyj­nym to w pierw­szym przy­pad­ku mamy na myśli duże hale pro­duk­cyj­ne w któ­rych ze wzglę­du na zacho­dzą­ce pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne.  Wydzie­la­ją się duże ilo­ści cie­płe­go powie­trza, któ­re obni­ża­ją kom­fort pra­cy i mogą być rów­nież nie­bez­piecz­ne dla per­so­ne­lu. Z uwa­gi na spo­sób dzia­ła­nia wen­ty­la­cji moż­na roz­róż­nić: Wen­ty­la­cję natu­ral­ną (gra­wi­ta­cyj­ną) — opar­tą o zasa­dę róż­ni­cy ciśnień powie­trza wewnętrznego…

Więcej

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

4.9 / 5 ( 33 votes ) Chło­dze­nie extru­de­ra wtry­skar­ki IMG PLASTEC Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i budo­wę sys­te­mu do chło­dze­nia ośmiu wtry­ska­rek. Jed­nak na kil­ku z nich sys­tem chło­dze­nia jest nie­wy­daj­ny a na jed­nej wręcz cał­ko­wi­cie nie dzia­ła. Chło­dze­nie wtry­ska­rek IMG PLASTEC Wtry­skar­ki mają naj­czę­ściej dwa nie­za­leż­ne obwo­dy chło­dze­nia Chło­dze­nie ole­ju w prze­kład­niach napę­dza­ją­cych wał – naj­czę­ściej żąda­na tem­pe­ra­tu­ra ole­ju to 50oC – 55oC Chło­dze­nie śli­ma­ka exstru­de­ra w grzejemy…

Więcej

Blue Box KAPPAECHOS

Blue Box KAPPA V ECHOS

4.9 / 5 ( 74 votes ) Ser­wis Chil­ler Blue Box KAPPA V ECHOS / DC / LN 36.2 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii  w agre­ga­cie wody lodo­wej Blue Box Prze­gląd zero­wy chil­ler Blue Box KAPPA V ECHOS / DC / LN 36.2 — EKSPERTYZA Agre­gat jest zablo­ko­wa­ny alar­mem kry­tycz­nym w obwo­dzie pierw­szej sprę­żar­ki. Poprzed­ni ser­wis pozo­sta­wił nie pood­krę­ca­ne wtycz­ki na nie­mal­że wszyst­kich elek­tro­za­wo­rach w tym rów­nież na cew­kach do…

Więcej

Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

5 / 5 ( 123 votes ) Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elektryczny…

Więcej

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne, chłod­ni­cze w tym rów­nież chło­dziar­ki wody potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Chło­dziar­ki do akwa­rium mor­skie­go i z wodą słod­ką są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. SKiC Robert Apta­cy napra­wia ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je chło­dziar­ki do akwa­rium w tym chło­dziar­ki TECO. Moc­ne stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15 1. Chło­dziar­ka jest mała, ład­na. 2. Czy­tel­ny i pro­sty układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry opar­ty na ste­row­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Sła­be stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15 1. Chło­dziar­ka ma dość głośne…

Więcej
1 2