EMICON RAE 1672 KC

EMICON RAE 1672 KC

. Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler EMICON RAE 1672 KC o nume­rze 12H268. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo gło­śno pra­co­wa­ło wcho­dzi­ło w stan awa­rii /nie zna­my kodów awa­rii więc nie­wie­le nam to mówiło/. Wezwa­ny ser­wis wypi­ło jeden z sil­ni­ków wen­ty­la­to­ra któ­ry wyrzu­cał bez­piecz­ni­ki, sądzi­my że ser­wis ten nie podo­łał wyzwa­niu jest znacz­nie gorzej. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. W chwi­li obec­nej chil­ler nie…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze | Tylko 3 147,82 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze | Tylko 3 147,82 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CDF-46 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF 36 CoolFreeze | Tylko 2 110,48 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF 36 CoolFreeze | Tylko 2 110,48 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CDF36 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CF26 CoolFreeze | Tylko 2 569,48 zł

Lodówka turystyczna Waeco CF26 CoolFreeze | Tylko 2 569,48 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CF26 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CDF18 DC | Tylko 2 294,08 zł

Lodówka turystyczna Waeco CDF18 DC | Tylko 2 294,08 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we czy prze­no­śne tej fir­my wyróż­nia­ją się na ryn­ku dosko­na­łą żywot­no­ścią i łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gą. W mode­lu Cool­Fre­eze CDF18 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CF16 | Tylko 2 477,68 zł

Lodówka turystyczna Waeco CF16 | Tylko 2 477,68 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we czy prze­no­śne tej fir­my wyróż­nia­ją się na ryn­ku dosko­na­łą żywot­no­ścią i łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gą. W mode­lu Cool­Fre­eze CF-16 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych…

Więcej

Lodówka turystyczna Waeco CF11EU VERSION (Without Bumper) | Tylko 2 018,68 zł

Lodówka turystyczna Waeco CF11 — EU VERSION (Without Bumper) | Tylko 2 018,68 zł

. Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we czy prze­no­śne tej fir­my wyróż­nia­ją się na ryn­ku dosko­na­łą żywot­no­ścią i łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gą. W mode­lu Cool­Fre­eze CF-11 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900 Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godzi­ny. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Eks­per­ty­za: Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skra­placz, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE-G Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka nie pra­cu­je. Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu. Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis Eks­per­ty­za: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go, Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su Czyn­no­ści ser­wi­so­we: Na…

Więcej

Lodówki samochodowe i przenośne

. Lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne Zepsu­ty ter­mo­stat, awa­ria sys­te­mu chłod­ni­cze­go, pro­blem z agre­ga­tem, uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub jego cał­ko­wi­ty brak, roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej, uszko­dze­nie ste­row­ni­ka. Wymie­ni­li­śmy tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, z któ­ry­mi zgła­sza­ją się do nasze­go ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych w War­sza­wie klien­ci. Gdy­by spo­rzą­dzić szcze­gó­ło­wą listę wszyst­kich awa­rii i uste­rek doty­czą­cych lodó­wek TIR, zaję­ła­by ona co naj­mniej kil­ka stron. Jed­nak korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych z pew­no­ścią pomo­że szyb­ko roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów, a dodat­ko­wo –…

Więcej
1 2 3 11