Lodówki samochodowe i przenośne

. Lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne Zepsu­ty ter­mo­stat, awa­ria sys­te­mu chłod­ni­cze­go, pro­blem z agre­ga­tem, uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub jego cał­ko­wi­ty brak, roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej, uszko­dze­nie ste­row­ni­ka. Wymie­ni­li­śmy tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, z któ­ry­mi zgła­sza­ją się do nasze­go ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych w War­sza­wie klien­ci. Gdy­by spo­rzą­dzić szcze­gó­ło­wą listę wszyst­kich awa­rii i uste­rek doty­czą­cych lodó­wek TIR, zaję­ła­by ona co naj­mniej kil­ka stron. Jed­nak korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych z pew­no­ścią pomo­że szyb­ko roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów, a dodat­ko­wo –…

Więcej

Serwis Trane

Serwis Trane

. SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia­my i ser­wi­su­je­my agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne i wytwor­ni­ce wody lodo­wej wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne to jed­ne z czę­ściej spo­ty­ka­ne prze­my­sło­we urzą­dze­nia chłod­ni­cze na naszym ryn­ku. Urza­dze­nia te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ność wyko­na­nia i bar­dzo prze­my­śla­ny kon­cept tech­no­lo­gicz­ny. Napra­wa Tra­ne W każ­dym przy­pad­ku gdy nasz ser­wis jest popro­szo­ny o napra­wę chil­le­ra w pierw­szej fazie roz­po­czy­na swo­je czyn­no­ści od prze­glą­du ser­wi­so­we­go ina­czej eks­per­ty­zy,…

Więcej

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

. Popraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze powie­trza zapew­nia­ją ochro­nę infra­struk­tu­ry oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w spo­sób nie­za­wod­ny, eko­no­micz­ny i ener­go­osz­częd­ny. Pamię­tać jed­nak nale­ży by zapew­nić regu­lar­ny ser­wis osu­sza­cza. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza w tym osu­sza­cze Atla­sCop­co. Naj­częst­sze uster­ki osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Atla­sCop­co: • utra­ta szczel­no­ści w torze chłod­ni­czym, wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu • uszko­dze­nie wymien­ni­ków cie­pła parow­ni­ka rzad­ko skra­pla­cza woda/gaz • mecha­nicz­ne uszko­dze­nia skra­pla­cza powie­trza i insta­la­cji…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

. Spraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze to gwa­ran­cja dostar­cze­nia sprę­żo­ne­go powie­trza o odpo­wied­niej kla­sie czy­sto­ści i pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go. Posia­da­my doświad­cze­nie w zakre­sie dobo­ru, prze­glą­du i remon­tu osu­sza­czy zięb­ni­czych (dla wszyst­kich gazów chłod­ni­czych) i osu­sza­czy adsorp­cyj­nych. Nasz pro­gram usług ser­wi­so­wych obej­mu­je obsłu­gę i napra­wy osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza, ele­men­tów insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej takich jak fil­try insta­la­cji sprę­żo­ne­go powie­trza, kon­tro­la i napra­wa spu­stu kon­den­sa­tu, kon­tro­la, moder­ni­za­cja sepa­ra­to­rów kon­den­sa­tu i innych ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej. Jeste­śmy w sta­nie…

Więcej

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

. Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych chło­dzia­rek wody. Już od roku 2004 SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je maszy­ny poli­gra­ficz­ne na tere­nie całej POLSKI w arty­ku­le tym opi­sze­my awa­rie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO. Schła­dzasz wody Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO to dość czę­sto spo­ty­ka­ny pod­ze­spół dru­ka­rek off­se­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się solid­nym wyko­na­niem i sto­sun­ko­wo małą zawod­no­ścią. Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że nie­wie­le DRUKARNI nie dba o urzą­dze­nia nie…

Więcej

kostkarka ntf sl 35 w-q

kostkarka ntf sl 35 w-q

. Witam, mam do sprze­da­nia kost­kar­kę mar­ki NTF, model SL 35 W-Q. Kost­kar­ka jest w dobrym sta­nie, po prze­glą­dzie oraz ser­wi­sie tech­nicz­nym. Wszyst­kie zabie­gi kon­ser­wa­cyj­ne zosta­ły wyko­na­ne naszym ser­wi­sie. Udzie­la­my trzy mie­sięcz­nej gwa­ran­cji. Spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na Pro­du­cent NTF Kraj pocho­dze­nia Wło­chy Wyso­kość mm 595 Sze­ro­kość mm 355 Głę­bo­kość mm 404 Wydaj­ność, kg / godzi­na 20 kg / dzień Zuży­cie wody, l / h 4,5 Pojem­ność zbior­ni­ka, kg 4 Rodzaj chło­dze­nia wody Przy­łą­cze wody: jest Zuży­cie ener­gii,…

Więcej

Sprzedam sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

Sprzedam sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

. Sprze­dam sprę­żar­ki śru­bo­we Bit­zer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy) Opis pro­duk­tu: Her­me­tycz­na kom­pak­to­wa sprę­żar­ka śru­bo­wa (VSK) serii 41. Her­me­tic com­pact screws com­pres­sor, VSK41 series. Spe­cy­fi­ka­cja: Zasi­la­nie: 3 fazy, 50/60Hz Sil­nik (50/60Hz): 400/460V Czyn­nik chłod­ni­czy: R-134a Zna­mio­no­wa wydaj­ność obję­to­ścio­wa (50/60Hz): 71 m3/h przy 2900rpm / 85 m3/h przy 3500rpm Przy­łą­cze ssaw­ne: 1 5/8″ (42 mm) Przy­łą­cze tłocz­ne: 1 3/8″ (35 mm) Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 120°C Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (niska stro­na): 19 bar Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (wyso­ka stro­na): 25 bar…

Więcej

Osuszacz powietrza budowlany

Osuszacz powietrza budowlany

. Witam bar­dzo ser­decz­nie na naszej corocz­nej wyprze­da­ży: Do sprze­da­nia osu­szacz kon­den­sa­cyj­ny budow­la­ny nie­ste­ty nie zna­my pro­du­cen­ta /tabliczka zna­mio­no­wa zniszczona/. Zdol­ność osu­sza­nia do 75 litrów na dobę pozy­cjo­nu­je go w pierw­szej lidze. Mimo jego mocy i wydaj­no­ści poziom wytwa­rza­ne­go przez urzą­dze­nie hała­su jest sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki, przez co nada­je się do użyt­ku w zamiesz­ka­nych pomiesz­cze­niach. Waż­niej­sze cechy osu­sza­cza  Wyso­ka wydaj­ność osu­sza­nia – tak­że w tem­pe­ra­tu­rze 15 °C Nada­je się do pomiesz­czeń do 470 m³ (osu­sza­nie obiek­tów…

Więcej

Technotrans alpha c 120–6 L

Technotrans alpha c 120–6 L

. Tech­no­trans alpha c 120–6 L — wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go i moder­ni­za­cja ukłą­du chło­dze­nia  wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę Tech­no­trans alpha c 120–6 L a dokład­nie o zlo­ka­li­zo­wa­nie miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i usu­nię­cie nie­szczel­no­ści. Zle­ce­nio­daw­ca przed naszą wizy­tą sko­rzy­stał z pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nej fir­my kli­ma­ty­za­cyj­nej do usu­nię­cia awa­rii jed­nak brak doświad­cze­nia i zni­ko­ma zna­jo­mość chłod­nic­twa zemści­ła się natych­mia­sto­wym remon­tem. Błę­dy któ­re zosta­ły popeł­nio­ne przez naszych poprzed­ni­ków: — doko­na­na pró­ba szczel­no­ści z…

Więcej

SKiC SEO

. SKiC Robert Apta­cy Napra­wa urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa i cała Pol­ska. Dzia­ła­my w bran­ży od roku 2004 w tym cza­sie wyspa­cjo­wa­li­śmy się w nastę­pu­ją­cych napra­wach i ser­wi­sie: — Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej bez wzglę­du na pro­du­cen­ta i ich zasto­so­wa­nie. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my chil­le­ry na tere­nie całej POLSKI. — Ser­wis osu­sza­czy powie­trza i osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza — Remon­tu­je­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne wszyst­kich typów domo­we, prze­my­sło­we czy też…

Więcej
W artykule SEO
1 2 3 10