Serwis Central Wentylacyjnych Klimor

Zostaw Opi­nię!

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej Kli­mor oraz agre­ga­tu skra­pla­ją­ce­go CLINT MHA/K 182CC

Treść wezwa­nia

Zwra­ca­my się z proś­bą o prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go audy­tu dwóch naszych sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych oraz powią­za­nych z nimi agre­ga­tów chłod­ni­czych. Nie­ste­ty, mamy do czy­nie­nia z cią­gły­mi pro­ble­ma­mi, któ­re obja­wia­ją się zarów­no w czę­stych błę­dach wyświe­tla­nych przez cen­tra­le, jak i w nie­spraw­no­ści lub cał­ko­wi­tym bra­ku pra­cy agre­ga­tów chłod­ni­czych. Dotych­cza­so­wa fir­ma insta­la­cyj­na, odpo­wie­dzial­na za mon­taż, napra­wy i ser­wis naszych urzą­dzeń, nie była w sta­nie sku­tecz­nie roz­wią­zać tych kwe­stii. W związ­ku z powyż­szym, z dużą nadzie­ją pro­si­my o wspar­cie w zna­le­zie­niu roz­wią­za­nia dla naszej sytu­acji, być może nawet prze­my­śle­niu moż­li­wej prze­rób­ki sys­te­mu, jeśli nie ist­nie­je prost­sze roz­wią­za­nie. Liczy­my na Pań­stwa facho­wą pomoc i współpracę.

Przegląd zerowy centrali wentylacyjnej nawiewnej EVO‑S 0700 Klimor i agregatu skraplającego CLINT MHA/K 182CC

Cen­tra­la wen­ty­la­cyj­na wypo­sa­żo­na jest w nawil­żacz powie­trza, urzą­dze­nie nie aktyw­ne do koń­ca nie podłączone

Agre­gat skra­pla­ją­cy ma za dużą wydaj­ność do zasto­so­wa­nej chłod­ni­cy powie­trza natych­miast prze­mra­ża układ, pod­le­wa sprę­żar­ki. Sys­tem przewymiarowany

Układ grza­nia nie czyn­ny, siłow­nik zawo­ru trój­dro­go­we­go nie podłączony