Serwis klimatyzatorów przenośnych

Serwis klimatyzatorów przenośnych

Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej Nasz ser­wis już od ponad dwu­dzie­stu lat napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym kli­ma­ty­za­to­ry prze­no­śne. Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w pro­fe­sjo­nal­nym ser­wi­sie kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych. Nasz zespół eks­per­tów zapew­nia szyb­ką i efek­tyw­ną obsłu­gę, aby Twój sprzęt dzia­łał bez zarzu­tu przez cały rok. Usłu­gi, któ­re ofe­ru­je­my Kom­plek­so­wa dia­gno­sty­ka urzą­dzeń Regu­lar­ne prze­glą­dy i kon­ser­wa­cja Napra­wa i wymia­na uszko­dzo­nych części…

Dowiedz się więcej

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Chłod­nic­two prze­my­sło­we | SKiC Robert Apta­cy — Lider w bran­ży HVAC&R Już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my, budu­je­my od pod­staw oraz napra­wia­my wszel­kie maszy­ny i urzą­dze­nia chłod­ni­cze i mroź­ni­cze. Dzię­ki naszym urzą­dze­niom chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych takich jak fre­on, gli­kol, solan­ka itd… Chło­dzi­my powierzch­nie skle­po­we, maga­zy­no­we a tak­że biu­row­ce. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszyst­kie maszy­ny i…

Dowiedz się więcej

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Wie­lu użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych sta­je co roku do wybo­ru PRZEGLĄD czy SERWIS urzą­dzeń. Nie­ste­ty więk­szość firm ser­wi­so­wych pod poję­ciem ser­wi­su ogra­ni­cza się tyl­ko do wyko­na­nia nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści ser­wi­so­wych. Pamię­tać jed­nak nale­ży, że źle przy­go­to­wa­ny kli­ma­ty­za­tor roz­sie­wa zaraz­ki i grzy­by z lame­la parow­ni­ka, ma sła­bą wydaj­ność ciepl­ną oraz jest nara­żo­ny na awa­rie. Czyn­no­ści, któ­re powi­nien wyko­nać ser­wis wyko­nu­jąc prze­gląd: Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza w jed­no­st­ce wewnętrz­nej / wymian lub mycie Mycie parow­ni­ka środ­kiem czysz­czą­cym i odgrzy­bia­ją­cym Czyszczenie…

Dowiedz się więcej

Naprawa klimatyzacji precyzyjnej

Naprawa klimatyzacji precyzyjnej

Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej to nie lada pro­blem, jest nie­wie­le firm któ­re potra­fią napra­wić czy ser­wi­so­wać kli­ma­ty­za­cje pre­cy­zyj­ną. Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy ma zaszczyt zaofe­ro­wać Pań­stwu usłu­gi Prze­gląd i ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Napra­wę i ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Moder­ni­za­cja kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Wie­lu posia­da­czy kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej nie zda­je sobie spra­wy jak waż­ny jest chodź sezo­no­wy prze­gląd urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych zwłasz­cza kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej. Ser­wis za nie­wiel­kie pie­nią­dze doko­na kon­tro­li popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia, wska­że zagro­że­nia któ­re mogą się przyczynić…

Dowiedz się więcej

Naprawa klimatyzacji, klimatyzacja warszawa

Naprawa klimatyzacji, klimatyzacja warszawa

Kli­ma­ty­za­cja War­sza­wa. Kli­ma­ty­za­cja na dobre zado­mo­wi­ła się w Pol­sce w miesz­ka­niach, biu­rach, obiek­tach prze­my­sło­wych a tak­że w trans­por­cie i innych dzie­dzi­nach nasze­go życia, z lep­szym lub gor­szym skut­kiem spra­wu­je się doda­jąc nam ulgi w upal­ne dni lub pod­grze­wa w jesien­ne chło­dy. Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż nie ser­wi­so­wa­na kli­ma­ty­za­cja nie schła­dza powie­trza tyl­ko nara­ża nasz budżet na stra­ty poprzez nad­mier­ne zuży­cie prą­du, nie czysz­czo­na kli­ma­ty­za­cja jest wylę­gar­nią zaraz­ków i przy­czy­ną wie­lu cho­rób. Ponad­to nie ser­wi­so­wa­na i…

Dowiedz się więcej

Montaż klimatyzacji Warszawa

Montaż klimatyzacji Warszawa

Mon­taż kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa Insta­la­cja kli­ma­ty­za­cji pole­ga na obsa­dze­niu jed­no­stek wewnętrz­nych /zwanych rów­nież parownikami/ w miej­scach usta­lo­nych przez zle­ce­nio­daw­cę, ale przede wszyst­kim w miej­scach zapew­nia­ją­cych opty­mal­ne ich wyko­rzy­sta­nie. Urzą­dze­nia wewnętrz­ne muszą być zain­sta­lo­wa­ne na odpo­wied­niej wyso­ko­ści, jeśli ich budo­wa tego wyma­ga, muszą być dostęp­ne w przy­pad­ku jakiej­kol­wiek awa­rii czy nawet zwy­kły ser­wis czy prze­gląd kli­ma­ty­za­cji. Jed­nost­ka zewnętrz­na kli­ma­ty­za­cji insta­lo­wa­na jest naj­czę­ściej na ścia­nach nośnych po stro­nie zewnętrz­nej budyn­ku na bal­ko­nach tara­sach czy po pro­stu na ziemi…

Dowiedz się więcej

Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna

Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na War­sza­wa Naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się z insta­la­cja­mi kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi w biu­rach, samo­cho­dach i domach, zwa­nych rów­nież kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu. Ist­nie­je jed­nak inny, waż­ny rodzaj sys­te­mów chłod­ni­czych, bez któ­rych wie­le współ­cze­snych przed­się­biorstw lub insty­tu­cji nie mogło­by funk­cjo­no­wać. Jest to kli­ma­ty­za­cja, któ­rej zada­niem jest dba­nie o odpo­wied­ni mikro­kli­mat w tych pomiesz­cze­niach, gdzie znaj­du­ją się naj­waż­niej­sze dla ludzi maszy­ny tech­nicz­ne, takie jak potęż­ne ser­we­ry prze­cho­wu­ją­ce ogrom­ną ilość danych lub urzą­dze­nia obsłu­gu­ją­ce cen­tra­le tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, linie pro­duk­cyj­ne i hale prze­my­sło­we. Funkcje…

Dowiedz się więcej

Nabijanie klimatyzacji

Nabijanie klimatyzacji

Nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa dowol­nym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R134, R407, R410 itd… Zakup kli­ma­ty­za­cji jest dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka dość dużym wydat­kiem, dla­te­go war­to już od pierw­szych dni kli­ma­ty­za­to­ra, dbać i zapew­nić mu opty­mal­ne warun­ki do pra­cy. Tyl­ko dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie prze­dłu­żyć jego żywot­ność. Dwa razy w roku ser­wi­suj swo­ją kli­ma­ty­za­cję Nie wszy­scy posia­da­cze kli­ma­ty­za­cji w domu wie­dza, że pod­sta­wą do pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji przez pro­du­cen­ta są jego regu­lar­ne prze­glą­dy i ser­wi­so­wa­nie. Każ­da, nawet naj­mniej­sza nasza samowolna…

Dowiedz się więcej