Montaż klimatyzacji Warszawa

Zostaw Opi­nię!

Mon­taż kli­ma­ty­za­cji Warszawa
Insta­la­cja kli­ma­ty­za­cji pole­ga na obsa­dze­niu jed­no­stek wewnętrz­nych /zwanych rów­nież parownikami/ w miej­scach usta­lo­nych przez zle­ce­nio­daw­cę, ale przede wszyst­kim w miej­scach zapew­nia­ją­cych opty­mal­ne ich wyko­rzy­sta­nie. Urzą­dze­nia wewnętrz­ne muszą być zain­sta­lo­wa­ne na odpo­wied­niej wyso­ko­ści, jeśli ich budo­wa tego wyma­ga, muszą być dostęp­ne w przy­pad­ku jakiej­kol­wiek awa­rii czy nawet zwy­kły ser­wis czy prze­gląd kli­ma­ty­za­cji. Jed­nost­ka zewnętrz­na kli­ma­ty­za­cji insta­lo­wa­na jest naj­czę­ściej na ścia­nach nośnych po stro­nie zewnętrz­nej budyn­ku na bal­ko­nach tara­sach czy po pro­stu na zie­mi w sto­sun­ko­wo nie­wiel­kiej odle­gło­ści od budyn­ku. W przy­pad­ku jed­no­stek zewnętrz­nych nie zale­ca się ich mon­ta­żu w pomiesz­cze­niach zamknię­tych bez dopły­wu powie­trza, lub wszę­dzie tam gdzie nie ma do nich dostę­pu – agre­ga­ty chłod­ni­cze wyma­ga­ją czę­ste­go ser­wi­su, kon­tro­li ciśnień, stop­nia zabru­dze­nia lame­li skra­pla­cza, kon­tro­li luzów wen­ty­la­to­ra i sprę­żar­ki. Jed­nost­ka lub kila jed­no­stek zewnętrz­nych łączo­na jest z jed­nost­ką zewnętrz­ną kli­ma­ty­za­cji linią fre­ono­wą to zna­czy rura­mi mie­dzia­ny­mi o okre­ślo­nej gru­bo­ści i dłu­go­ści nie dłuż­szej niż prze­wi­du­je w doku­men­ta­cji DTR pro­du­cent, każ­da jed­nost­ka wewnętrz­na potrze­bu­je komu­ni­ko­wać się z agre­ga­tem dzię­ki insta­la­cji ste­row­ni­czej, któ­ra zapew­nia jej rów­nież zasi­la­nie. Naj­czę­ściej linia ste­row­ni­cza nie wyma­ga dużych śred­nic, lecz posia­da kil­ka żył odse­pa­ro­wa­nych od sie­bie izo­la­cją zapew­nia­ją­cą popraw­ny trans­fer danych nie­zwy­kle waż­ne w przy­pad­ku insta­la­cji kli­ma­ty­za­to­rów inwen­te­ro­wych. Insta­la­cja zasi­la­ją­ca agre­ga­tu kli­ma­ty­za­cji zawsze musi w swej wiąz­ce zawie­rać żyłę ochron­ną, któ­ra chro­ni oso­by poru­sza­ją­ce się w pobli­żu urzą­dzeń i insta­la­cji przed ewen­tu­al­nym porażeniem.

Linia skro­plin – nie­ste­ty nie zawsze ist­nie­je moż­li­wość mon­ta­żu urzą­dzeń w taki spo­sób by zapew­nić odpo­wied­ni spa­dek gra­wi­ta­cyj­ny skro­pli­nom zarów­no doty­czy to jed­no­stek wewnętrz­nych kli­ma­ty­za­cji jak i jed­no­stek zewnętrz­nym, na któ­rych lame­lach rów­nież wykra­pla się woda. W takich przy­pad­kach fir­ma doko­nu­ją­ca mon­ta­żu już w momen­cie same­go skła­da­nia ukła­du musi wypo­sa­żyć układ w pomp­ki skro­plin, któ­re wymu­szą odpro­wa­dze­nie wody w dowol­ne miej­sce na wyso­kość nie więk­szą jed­nak niż 15 metrów.

SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­ję Pań­stwu Usłu­gę mon­ta­żu kli­ma­ty­za­to­rów wszyst­kich marek

Oferujemy sprzedaż i montaż klimatyzatorów różnych typów

Sprze­da­je­my i mon­tu­je­my kli­ma­ty­za­to­ry na róż­ne potrze­by: w dom­kach jed­no i wie­lo rodzin­nych, w miesz­ka­niach, w biu­rach, na halach prze­my­sło­wych, warsz­ta­tach, w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych, gabi­ne­tach lekar­skich, szko­łach, fir­mach, … jed­nym sło­wem wszę­dzie tam gdzie tyl­ko inwe­stor sobie zażyczy.

Cena mon­ta­żu kli­ma­ty­za­cji jest zróż­ni­co­wa­na i zależ­na od:

- dłu­go­ści i gru­bo­ści linii freonowej

zasto­so­wa­ne mate­ria­ły; rur mie­dzia­nych w otu­li­nie Arma­flex lub w innym izo­la­to­rze ter­micz­nym, kabel zasi­la­ją­cy o odpo­wied­nim prze­kro­ju, kabel ste­ru­ją­cy z ekra­nie, ela­stycz­na lub twar­da insta­la­cja skroplin,

- spo­sób mon­ta­ży insta­la­cji klimatyzacyjnej

rury mie­dzia­ne moż­na zakuć czy­li ukryć w bruz­dach wyku­tych w ścia­nie, pod­ło­dze czy też w sufi­cie, ukry­cie insta­la­cji w pla­sti­ko­wych kana­łach, przej­ścia insta­la­cją w szych­tach i kana­łach wentylacyjnych

- umiej­sco­wie­nia jed­nost­ki zewnętrznej

agre­gat chłod­ni­czy mon­to­wa­ny może być na ścia­nach nośnych, bal­ko­nach, dachach, w prze­strze­ni pod scho­da­mi i innych miej­scach ale zawsze tam gdzie może swo­bod­nie odda­wać ciepło

- rodzaj zasto­so­wa­nych jed­no­stek wewnętrz­nych i ich umiejscowienie

- koniecz­ność sto­so­wa­nia dodat­ko­wych narządzi

rusz­to­wań, wysię­gni­ków, dźwi­gów itp.

Każ­dy jeden mon­taż kli­ma­ty­za­cji wyce­nia­ny jest indy­wi­du­al­nie nie­ste­ty za przy­jazd i kon­sul­ta­cje z klien­tem pobie­ra­na jest opłat nato­miast cały jej koszt odej­mo­wa­ny jest od kwo­ty łącz­nej sprze­da­ży i mon­ta­żu urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych. Bez­płat­nie jed­nak odpo­wia­da­my na zapy­ta­nia wysła­ne do nas dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres info@skic.com.pl

Wszyst­kie nasze mon­ta­że reali­zu­je­my na mate­ria­łach ory­gi­nal­nych z ate­sta­mi i cer­ty­fi­ka­ta­mi dopusz­cza­ją­cy­mi dany pro­dukt do uży­cia na tere­nie Unii Europejskiej

Dobrze dobra­ny kli­ma­ty­za­tor i dobrze wyko­na­ny mon­taż do klucz to zapew­nie­nia Pań­stwu kom­for­tu przez cały rok.

Montaż klimatyzacji Warszawa

 

Montaż klimatyzacji Warszawa

SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­ję Pań­stwu Usłu­gę mon­ta­żu kli­ma­ty­za­to­rów wszyst­kich marek

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

Montaż klimatyzacji Warszawa

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

+48 501 179 381 
 
info@skic.com.pl
 
lub
 ul Potoc­ka 14
War­sza­wa 01–652
 JAK NAS ZNALEŹĆ ? 

Zapraszamy na naszą stronę główną 

mon­taż kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, sprze­daż i mon­taż kli­ma­ty­za­cji, kli­ma­ty­za­cja War­sza­wa, chłod­nic­two War­sza­wa, ser­wis kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji, mon­taż kli­ma­ty­za­cji MDV, mon­taż kli­ma­ty­za­cji sam­sung, mon­taż kli­ma­ty­za­cji daikin, mon­taż kli­ma­ty­za­cji toshi­ba, mon­taż kli­ma­ty­za­cji mit­su­bi­shi, mon­taż kli­ma­ty­za­cji Haier, mon­taż kli­ma­ty­za­cji LG, mon­taż kli­ma­ty­za­to­rów pod­stro­po­wych, mon­taż kli­ma­ty­za­to­rów kase­to­wych, mon­taż kli­ma­ty­za­to­rów kana­ło­wych, mon­taż kli­ma­ty­za­to­rów ścien­nych, mon­taż kli­ma­ty­za­to­rów split, kli­ma­ty­za­cja do domu, kli­ma­ty­za­to­ry toshi­ba, mon­taż kli­ma­ty­za­cji Warszawa