Naprawa i regeneracja chillerów

Naprawa i regeneracja chillerów

Napra­wa i Rege­ne­ra­cja Chil­le­rów — SKiC Robert Apta­cy. Sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są coraz popu­lar­niej­sze, cie­sząc się wyso­ką efek­tyw­no­ścią i niski­mi kosz­ta­mi utrzy­ma­nia. W SKiC Robert Apta­cy, spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie i rege­ne­ra­cji chil­le­rów, umoż­li­wia­jąc utrzy­ma­nie sta­łej tem­pe­ra­tu­ry w zakre­sie od ‑12°C do +45°C, co otwie­ra przed nami nowe moż­li­wo­ści. Chło­dze­nie Gli­ko­lem — Chil­le­ry „Woda lodo­wa” jako medium chło­dzą­ce, może przyj­mo­wać róż­ne for­my, w tym zwy­kłą wodę lub roz­twór gli­ko­lu, w zależ­no­ści od…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis chillerów

Naprawa i serwis chillerów

Pro­fe­sjo­nal­na napra­wa i ser­wis chil­le­rów W dobie współ­cze­snej tech­no­lo­gii, gdzie nie­za­wod­ność sys­te­mów chło­dze­nia jest nie tyl­ko ocze­ki­wa­na, ale wręcz wyma­ga­na, kwe­stia utrzy­ma­nia ich w peł­ni spraw­no­ści sta­je się prio­ry­te­tem dla wie­lu przed­się­biorstw. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy rozu­mie te potrze­by, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą napra­wę i ser­wis chil­le­rów na naj­wyż­szym pozio­mie. Nasza dzia­łal­ność sku­pia się na zapew­nie­niu cią­gło­ści pra­cy urzą­dzeń chłod­ni­czych, któ­re są klu­czo­we dla pro­ce­sów prze­my­sło­wych, medycz­nych, a tak­że dla sys­te­mów kli­ma­ty­za­cji. Dla­cze­go war­to wybrać nasz serwis…

Dowiedz się więcej

Serwis chillerów do laserów

Serwis chillerów do laserów

Pro­fe­sjo­nal­ny Ser­wis Chil­le­rów do Lase­rów na Tere­nie Całej Pol­ski. W dzi­siej­szych cza­sach, gdzie pre­cy­zja i nie­za­wod­ność są klu­czo­we w wie­lu bran­żach prze­my­sło­wych, fir­ma SKiC Robert Apta­cy wyróż­nia się na ryn­ku jako eks­pert w dzie­dzi­nie ser­wi­su chil­le­rów do lase­rów. Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i zespo­ło­wi wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów, fir­ma ta ofe­ru­je kom­plek­so­we usłu­gi ser­wi­so­we chil­le­rów do lase­rów na tere­nie całej Pol­ski. Dla­cze­go Wybrać SKiC Robert Apta­cy dla Ser­wi­su Chil­le­rów do Lase­rów? Zaufa­nie do fir­my SKiC Robert Aptacy…

Dowiedz się więcej

Serwis chillerów: profesjonalizm i jakość w działaniu!

Serwis chillerów: profesjonalizm i jakość w działaniu!

Ser­wis Chil­le­rów przez SKiC Robert Apta­cy: Pro­fe­sjo­na­lizm i Pre­cy­zja w Dzia­ła­niu W świe­cie chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji, nie­za­wod­ność i jakość ser­wi­su to klu­cze do suk­ce­su. Wła­śnie te cechy wyróż­nia­ją ser­wis chil­le­rów pro­wa­dzo­ny przez SKiC Robert Apta­cy, któ­ry stał się pio­nie­rem w tej spe­cja­li­stycz­nej bran­ży. 1. Dla­cze­go dobrze jest wybrać ser­wis chil­le­rów SKiC Robert Apta­cy? Jakość, pre­cy­zja i pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście to trzy fila­ry, na któ­rych opie­ra się nasza dzia­łal­ność. Nasz zespół spe­cja­li­stów nie­ustan­nie dąży do dosko­na­ło­ści, dostarczając…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Two­ja chło­dziar­ka ole­ju HABOR HWK-250PTSB w naj­lep­szych rękach Chłod­nic­two prze­my­sło­we to dzie­dzi­na, w któ­rej nie ma miej­sca na pół­środ­ki. Dla­te­go, jeśli jesteś wła­ści­cie­lem chło­dziar­ki ole­ju HABOR HWK-250PTSB, powi­nie­neś zaufać tyl­ko eks­per­tom. W wyni­ku lat doświad­czeń, nasz ser­wis zdo­był reno­mę jed­ne­go z naj­lep­szych w kra­ju. Co wyróż­nia nasz ser­wis? Przede wszyst­kim, nasze podej­ście do klien­ta. Każ­da chło­dziar­ka, któ­ra tra­fia do nasze­go ser­wi­su, jest trak­to­wa­na indy­wi­du­al­nie. W trak­cie ser­wi­su wyko­nu­je­my: mycie parą zaole­jo­ne­go skra­pla­cza — aby zapew­nić optymalną…

Dowiedz się więcej

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM — Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM to spe­cjal­ność naszej fir­my. Dla­cze­go? Ponie­waż zna­my się na tym jak nikt inny. W wyni­ku wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, zdo­by­li­śmy nie­zbęd­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re pozwa­la­ją nam na sku­tecz­ną napra­wę, ser­wis oraz moder­ni­za­cję urzą­dzeń mar­ki Habor. Co ofe­ru­je­my w ramach ser­wi­su chło­dzia­rek ole­ju Habor? Przede wszyst­kim, ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą obsłu­gę urzą­dzeń. To zna­czy, że nie ogra­ni­cza­my się tyl­ko do jednego…

Dowiedz się więcej

HYFRA VWK70-DO‑S

HYFRA VWK70-DO‑S

Ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70: Kom­plek­so­wy prze­wod­nik Chil­le­ry, bio­rąc pod uwa­gę ich klu­czo­wą rolę w wie­lu sys­te­mach chłod­ni­czych, sta­no­wią waż­ny ele­ment w prze­my­śle. Dla­te­go też, dba­nie o ich stan tech­nicz­ny i regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie, takie jak ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70, jest nie tyl­ko koniecz­no­ścią, ale rów­nież inwe­sty­cją w dłuż­szą żywot­ność urzą­dze­nia. W tym arty­ku­le, chcie­li­by­śmy przy­bli­żyć, jak pra­wi­dło­wo ser­wi­so­wać te urzą­dze­nia. Przede wszyst­kim sku­pi­my się na myciu skra­pla­cza, kon­tro­li szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go i innych klu­czo­wych aspek­tach. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej

OIL MATIC V1500 OKUMA

OIL MATIC V1500 OKUMA

Napra­wa i ser­wis chło­dziar­ki ole­ju OIL MATIC V1500 przy Japoń­skiej maszy­nie CNC OKUMA Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni do napra­wy i ser­wi­su chil­ler oil a może napra­wy ste­ro­wa­nia w maszy­nie CNC OKUMA Opis zgło­sze­nia awa­rii chil­ler oil Urzą­dze­nie po dłu­giej prze­rwie prze­sto­ju oraz w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su wyłą­cza się w alar­mie AL1. Chil­ler potra­fi się wyłą­czyć w dowol­nym momen­cie prze­ry­wa­jąc pro­ces pro­duk­cji pod­ze­spo­łu. Maszy­nę nale­ży zre­star­to­wać i po któ­rymś z kolei razie znów pozwalała…

Dowiedz się więcej

Agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej

Agre­gat wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Agre­ga­ty wody lodo­wej ina­czej nazy­wa­ne chil­le­ry to maszy­ny, któ­re za wio­dą­ce zada­nie obie­ra­ją sobie chło­dze­nie, Ich funk­cją jest rów­nież zapew­nie­nie sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej róż­no­rod­nych pro­ce­sów. Inno­wa­cyj­na i pro­sta budo­wa, a dodat­ko­wo zre­du­ko­wa­na ilość czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go umoż­li­wia Nam zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej spraw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Przy­czy­nia się tym samym do powsta­wa­nia wie­lu pro­fi­tów. Czy­taj wię­cej… Kom­plek­so­we usłu­gi w sfe­rze dobo­ru oraz opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą. Roz­ma­ita gama urządzeń…

Dowiedz się więcej

Chłodzenie swobodne

Chłodzenie swobodne

Chło­dze­nie swo­bod­ne | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Ofe­ru­je­my wie­le efek­tyw­nych ukła­dów chło­dze­nia ze współ­czyn­ni­kiem wydaj­no­ścio­wym więk­szym niż 3,05 EER. W bez­po­śred­ni spo­sób prze­kła­da się on na bilans ener­ge­tycz­ny, a jed­no­cze­śnie zuży­cie ener­ge­tycz­ne przed­się­bior­stwa. Sto­su­je­my róż­ne inno­wa­cyj­ne meto­dy, któ­re za zada­nie mają utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków w obrę­bie od ‑23 oC, nawet do +60 oC. Eko­lo­gicz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze mają wpływ na zyskow­ność Zakła­du, a tak­że wszel­kie kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Nasz roz­wój jest wyni­kiem sta­łe­go dąże­nia do…

Dowiedz się więcej
1 2 3 7