Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122

5/5 — (22 votes) 

Agre­gat wody lodo­wej Car­rier 30GX-122

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Fla­go­wą usłu­gą Naszej Fir­my jest skup, kom­plek­so­wa rege­ne­ra­cja, sprze­daż, jak rów­nież wyna­jem agre­ga­tów wody lodo­wej. Chil­le­ry reno­mo­wa­nych marek w niskiej cenie! W opar­ciu o bli­sko 20 let­nie doświad­cze­nie pro­po­nu­je­my Naszym Klien­tom naj­wyż­szej jako­ści dobór urzą­dzeń chłod­ni­czych, a tak­że nie­za­wod­ne i bez­piecz­ne insta­la­cje wody lodo­wej. W swej ofer­cie posia­da­my chil­ler-agre­gat wody lodo­wej wio­dą­cej mar­ki Carier 30GX-122 o mocy chłod­ni­czej 420 kW. Urzą­dze­nie chłod­ni­cze Car­rier 30GX-122 było przez Nasz Ser­wis regu­lar­nie konserwowane. 

Serwis chiller Carrier 30GX-122

Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122 w niskiej cenie
Agre­gat wody lodo­wej Car­rier 30GX-122

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy świad­czy rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi prze­glą­dów tech­nicz­nych, ser­wi­su, jak rów­nież napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej. Ser­wis i napra­wa chil­le­rów wio­dą­cych marek takich jak: Tra­ne, Car­rier, York, Cli­vet itd.. Nasz Ser­wis peł­ni usłu­gi na tere­nie całej Pol­ski. Ofe­ro­wa­ne przez Nas agre­ga­ty wody lodo­wej, dry coole­ry, pom­py wody itd… prze­cho­dzą skru­pu­lat­ny ser­wis oraz naprawę.

Czynności serwisowe:
 1. Pierw­szą czyn­no­ścią wyko­na­ną przez Nasz Ser­wis była oce­na wizu­al­na agre­ga­tu wody lodo­wej Car­rier 30GX-122. Tak jak wspo­mnie­li­śmy urzą­dze­nie chłod­ni­cze było regu­lar­nie kon­ser­wo­wa­ne przez Naszą Fir­mę. Stan wizu­al­ny, jak rów­nież tech­nicz­ny bez żad­nych zarzu­tów. Na insta­la­cji fre­ono­wej nie znaj­du­ją się żad­ne­go rodza­ju tłu­ste pla­my, jak rów­nież inne zanieczyszczenia. 
 2. Kolej­ną czyn­no­ścią był odzysk, prze­wa­że­nie, a tak­że zma­ga­zy­no­wa­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go znaj­du­ją­ce­go się w obie­gu fre­ono­wym (R134a). Ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go znaj­du­ją­ce­go się na 1 i 2 sek­cji prawidłowa.
 3. Wymie­ni­li­śmy filtry/osuszacze znaj­du­ją­ce się po stro­nie insta­la­cji fre­ono­wej. Czyn­ność ta powin­na być regu­lar­nie wyko­ny­wa­na co roku z racji na bar­dzo dużą higro­sko­pij­ność czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Zada­niem filtra/osuszacza w insta­la­cji fre­ono­wej jest wyła­pa­nie wszel­kie­go rodza­ju zanie­czysz­czeń, któ­re nega­tyw­nie wpły­wa­ją na pra­cę urzą­dzeń chłod­ni­czych. Wybierz Fir­mę SKiC Robert Apta­cy i ciesz się bez­piecz­ną pra­cą Swo­ich urzą­dzeń i maszyn chłodniczych!
 4. Następ­ną czyn­no­ścią było wyko­na­nie pró­by szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go. Test szczel­no­ści obo­wią­zy­wał 48h. Wynik pró­by: urzą­dze­nie szczel­ne Nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go to bar­dzo poważ­na awa­ria, któ­ra wią­że się z wyso­ki­mi kosz­ta­mi napra­wy, jak rów­nież ewen­tu­al­ne­go odna­le­zie­nia nie­szczel­no­ści. Wią­że się to rów­nież z póź­niej­szy­mi pro­ble­ma­mi z Ochro­ną Śro­do­wi­ska. Wybie­ra­jąc urzą­dze­nia od Naszej Fir­my masz stu pro­cen­to­wą pew­ność szczel­no­ści insta­la­cji freonowej!
 5. Dokład­nie umy­li­śmy skra­placz, a tak­że kon­struk­cję agre­ga­tu wody lodo­wej Car­rier 30GX-122. Skra­placz urzą­dze­nia jest w bar­dzo dobrym stanie.
 6. Chil­ler Car­rier 30GX-122 został uzu­peł­nio­ny nowym oraz czy­stym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R134a.
 7. Ostat­nią czyn­no­ścią było wyko­na­nie wszel­kie­go rodza­ju pomia­rów elek­trycz­nych w tym sprę­ża­rek, wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza, ele­men­tów ste­ru­ją­cych, jak rów­nież zabez­pie­cza­ją­cych itd..

Parametry znamionowe urządzenia Carrier 30GX-122 420 kW

 • Mar­ka: Car­rier- zna­ny pro­du­cent urzą­dzeń chłod­ni­czych, a tak­że kli­ma­ty­za­cyj­nych zapew­nia­ją­cych odpo­wied­ni para­metr żądany.
 • Typ: 30GX-122
 • Moc chłod­ni­cza: 417 kW w para­me­trze 12/7 stop­ni Celsjusza
 • Ilość i rodzaj czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go: Zasto­so­wa­ny czyn­nik R134a; ilość: 1 sek­cja- 64 kg ; 2 sek­cja- 62 kg
 • Masa cał­ko­wi­ta: 3535 kg
 • Rodzaj sprę­ża­rek chłod­ni­czych: 2x Sprę­żar­ki śru­bo­we Carlyle
 • Wymia­ry: dłu­gość 1700 mm ; sze­ro­kość 3425 mm ; wyso­kość 2297 mm

Cena chiller Carrier 30GX-122

Urządzenie sprzedane!

Szu­kasz agre­ga­tu wody lodo­wej, któ­ry speł­ni Two­je wyma­ga­nia? Fir­ma SKiC Robert Apta­cy peł­ni naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi dobo­ru, sprze­da­ży i mon­ta­żu agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­ne­go typu. W swej ofer­cie posia­da­my agre­ga­ty wody lodo­wej o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach. Wybór agre­ga­tu wody lodo­wej jesz­cze nigdy nie był tak pro­sty! Chil­le­ry chło­dzo­ne wodą, a tak­że powie­trzem o mocy od 1,5 kW, aż po chil­le­ry prze­my­sło­we o mocy 1,5 MW. Wybierz lide­rów i bądź lide­rem! Naj­no­wo­cze­śniej­sze sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą cechu­ją się szyb­kim zwro­tem kosz­tów inwe­sty­cji oraz niskim kosz­tem eks­plo­ata­cji. Zaufa­ło Nam już set­ki firm. 

Zapra­sza­my Pań­stwa do kon­tak­tu z Nami dro­gą mailową.

SKiC Robert Apta­cy- Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej
E‑mail: info@skic.com.pl
Tel: 501 179 381

Agregat wody lodowej Carrier 30GX-122 | SKiC Robert Aptacy