Chiller KBA

Zostaw Opi­nię!

Naprawa i serwis chiller KBA SPRZEDANY

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież chil­le­ry KBA. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom pełen ser­wis schła­dza­czy wody, prze­glą­dy okre­so­we, usłu­gę napra­wy doraź­nej, moder­ni­za­cję czy też pełen remont.

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cje sys­te­mu chło­dze­nia maszyn dru­ku­ją­cych KBA. Naszym zada­niem było sprze­daż, insta­la­cja chil­le­ra o więk­szej wydaj­no­ści zapew­nia­ją­ce­mu pra­cę trzech nie­wiel­kich maszyn do dru­ko­wa­nia oraz budo­wa insta­la­cji wody lodo­wej do ich podłączenia.

Po zakoń­cze­niu prac odku­pi­li­śmy w bar­te­rze chil­ler KBA‑L/T‑S-25

Chil­ler ten miał za zada­nie schło­dzić wał­ki i utrzy­my­wać zada­ną tem­pe­ra­tu­rę + 25 stop­ni Cel­siu­sza przy dość znacz­nym prze­pły­wie a woda w ukła­dzie jest brud­na, zaka­mie­nia­ła i tłu­sta od oleju.

Napra­wa i ser­wis chil­ler KBA

Zaku­pio­ny chil­ler był do koń­ca spraw­ny lecz wyma­gał drob­nych napraw i z cała pew­no­ścią peł­ne­go ser­wi­su. Doko­na­ne czynności:

  • Mycie urzą­dze­nia w cało­ści oraz od kamie­nie­nie insta­la­cji wody wody lodowej.
  • Odzysk, prze­wa­że­nie i osu­sze­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji freonowej.
  • Kon­tro­la szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem AZOTU TECHNICZNEGO wynik pozy­tyw­ny urzą­dze­nie szczelne.
  • Wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nie, wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz i napeł­ni­li­śmy chil­ler czyn­ni­kiem chłodniczym.
  • Nasz agre­gat wody lodo­wej był do koń­ca spraw­ny lecz dodat­ko­wo doko­na­li­śmy pomia­ry elek­trycz­ne pom­py, sprę­żar­ki oraz wentylatora.
  • Pod­wy­ko­naw­ca wyko­nał dla Nas wszyst­kie bra­ku­ją­ce blach i zamknę­li­śmy urządzenie.

Po zakoń­cze­niu prac uru­cho­mi­li­śmy chil­ler na ponad trzy godzi­ny pra­cy – wynik bar­dzo pozytywny.

Chil­ler SPRZEDANY