Chiller AIR BLUE ALFA 141

Zostaw Opi­nię!

Ser­wis Chil­ler AIR BLUE ALFA 141

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy i Chil­ler­Ser­wis Mate­usz Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis Agre­ga­tu Wody Lodo­wej AIR BLUE ALFA 141.

Awaria zgłoszona przez właściciela chiller

 • Agre­gat od pew­ne­go cza­su zaczął się wyłą­czać z powo­du alar­mu HP
 • W chwi­li obec­nej urzą­dze­nie w momen­cie star­tu sprę­żar­ki zosta­je natych­miast wyłączone

Ekspertyza Naszego Serwisu 

 1. Urzą­dze­nie bar­dzo brud­ne — wyma­ga natych­mia­sto­we­go mycia i serwisu
 2. Znacz­ny brak fre­onu w insta­la­cji fre­ono­wej Chillera
 3. Nie­szczel­no­ści na insta­la­cji fre­ono­wej — oprócz wycie­ków na króć­cach połą­cze­nio­wych ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo ulat­nia­nia się fre­onu na sko­ro­do­wa­nej insta­la­cji freonowej. 
 4. Insta­la­cja zasi­la­ją­ca urzą­dze­nie prze­grza­na — do wymianySerwis Chiller AIR BLUE ALFA 141 SKiC Robert Aptacy
 5. Poprzed­ni ser­wis któ­ry wcze­śniej remon­to­wał urzą­dze­nie pomy­lił kable ste­row­ni­cze i kon­tro­l­ne. Mię­dzy inny­mi czuj­nik niskie­go ciśnie­nia zamie­nił z czuj­ni­kiem wyso­kie­go ciśnie­nia. W kon­se­kwen­cji wymie­nił czuj­nik HP na nowy lecz chil­ler wciąż sta­wał w awa­rii wyso­kie­go ciśnienia.
 6. Pom­pa obie­go­wa wody do grun­tow­ne­go remon­tu — lada dzień sta­nie na łożyskach.
 7. Insta­la­cja wody lodo­wej zbu­do­wa­na z błę­dem a mia­no­wi­cie filtr nie jest usa­do­wio­ny pomię­dzy zawo­ra­mi odci­na­ją­cy­mi więc jego czysz­cze­nie musi poprze­dzić spusz­cze­nie z insta­la­cji glikolu.
 8. Sam gli­kol — to już tyl­ko wspo­mnie­nie po gli­ko­lu. Nie­szczel­ny układ do któ­re­go obsłu­ga dopusz­cza wciąż nową ilość wody.
 9. Urzą­dze­nie nie powin­no już pra­co­wać i powin­no zostać zastą­pio­ne innym.

Naprawa Serwis Chiller AIR BLUE ALFA 141

 • Na począt­ku odpo­wied­nio połą­czy­li­śmy insta­la­cje ste­ro­wa­nia i kon­tro­li, zain­sta­lo­wa­li­śmy nowy czuj­nik ciśnie­nia fre­onu HP/LP wraz z nowy­mi kapilarami.
 • Wymie­ni­li­śmy zepsu­ty kon­den­sa­tor elek­tro­li­tycz­ny w zasilaczu.
 • Naj­do­kład­niej jak może­my umy­li­śmy całe urzą­dze­nie. Oko­li­ce sprę­żar­ki z ole­ju, komo­rę pomię­dzy skra­pla­cza­mi i same skraplacze. 
 • Uzu­peł­ni­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy do sta­nu mini­mal­ne­go ze wzglę­du na sytu­ację finan­so­wą zle­ce­nio­daw­cy. Kło­po­ty finan­so­we spo­wo­do­wa­ne pandemią. 
 • Nie­ste­ty klient nie ma środ­ków na wymia­nę fil­tra fre­onu, remont pom­py obie­go­wej, i uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka do odpo­wied­nie­go sta­nu. Insta­la­cje zasi­la­nia elek­trycz­ne­go wyko­na we wła­snym zakresie.

Chil­ler po napra­wie osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę lecz jest bar­dzo gło­śne. Nie jeste­śmy zado­wo­le­ni z tego typu napraw. 

UWAGA

Jeśli nie stać Pań­stwa na napra­wę pro­si­my do nas nie dzwo­nić. To jest ostat­nie urzą­dze­nie któ­re pozo­sta­wi­li­śmy w takim stanie.