Serwis chiller Hyfra SVK270

4.5/5 — (33 votes) 

Ser­wis chi­ler Hyfra SVK270-1‑S | SKiC Robert Apta­cySer­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

Ostat­ni­mi cza­sy głów­nym zada­niem Naszej fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i pró­ba napra­wy urzą­dze­nia jakim jest chil­ler Hyfra SVK270-1‑S. Sam chil­ler nie­ste­ty przed Naszą inter­wen­cją znaj­do­wał się w dość skraj­nym sta­nie. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż jeste­śmy już kolej­ną, a mia­no­wi­cie trze­cią z rzę­du fir­mą, któ­ra pró­bu­je się pod­jąć napra­wy tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty poprzed­nie fir­my pod­cho­dzi­ły do tego z mar­nym skut­kiem, patrząc choć­by na wciąż posze­rza­ją­cy się pro­blem jakim była nie­sta­bil­na temperatura. 

Głów­ną funk­cją chil­ler Hyfra SVK270-1‑S jest chło­dze­nie form wtry­sko­wych słu­żą­cych do pro­duk­cji pude­łek z two­rzy­wa sztucz­ne­go. Dość wyso­ki para­metr, a jed­no­cze­śnie bar­dzo mała ilość miej­sca przy­czy­ni­ła się do wybo­ru urzą­dze­nia Hyfra, któ­rych inno­wa­cyj­na oraz kom­pak­to­wa budo­wa pozwa­la Nam na sta­bil­ną tem­pe­ra­tu­rę. Jed­no­cze­śnie zasto­so­wa­ny wymien­nik cie­pła w for­mie wężow­ni­cy pozwa­la Nam na sta­łą i nie­zmien­ną wydaj­ność, a co waż­ne dłu­gą żywot­ność. War­tym pod­kre­śle­nia jest zarów­no fakt, iż chil­ler pra­cu­je na wodzie.

Przegląd techniczny chiller Hyfra SVK270-1‑S

Urzą­dze­nie z nie­wia­do­mych przy­czyn wyłą­cza się w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­so­wych na wsku­tek nie okre­ślo­nych błę­dów. Pomi­mo wyłą­cze­nia się urzą­dze­nia ste­row­nik nie wska­zu­je żad­nych kodów błę­du, przez co obsłu­ga nie jest w sta­nie okre­ślić pro­ble­mu. Chil­ler Hyfra SVK270-1‑S raz na jakiś czas nie osią­ga tem­pe­ra­tu­ry żąda­nej medium chło­dzą­ce­go, gdzie po paru godzi­nach chło­dzi poni­żej war­to­ści zada­nej. Po wyko­na­niu prze­glą­du tech­nicz­ne­go całe­go ukła­du oraz wni­kli­wej ana­li­zie urzą­dze­nia okre­śli­li­śmy takie błę­dy jak:

  1. Chil­ler ma nie­wła­ści­wie skon­fi­gu­ro­wa­ne para­me­try kon­tro­l­no-pomia­ro­we, a tak­że złe nasta­wy. Praw­do­po­dob­nie poprzed­ni Ser­wis inge­ro­wał w nasta­wy ste­row­ni­ka co przy­czy­ni­ło się do jego roz­ka­li­bro­wa­nia oraz cał­ko­wi­tej zmia­ny wszel­kich parametrów.
  2. Agre­gat wody lodo­wej ma bar­dzo brud­ny skra­placz. Powo­dem tego jest bar­dzo duże zabru­dze­nie na hali spo­wo­do­wa­ne bar­dzo wyso­ką temperaturą.
  3. Uszko­dzo­ny ter­mo­stat prze­ciw­zam­ro­że­nio­wy, któ­ry jak głów­na nazwa wska­zu­je chro­ni wymien­nik przed zamar­z­nię­ciem, a tym samym uszkodzeniem. 
  4. Nie­droż­ny filtr/osuszacz znaj­du­ją­cy się po stro­nie fre­ono­wej urządzenia. 
  5. Sprę­żar­ka chłod­ni­cza przy dłuż­szej pra­cy nie­ste­ty już zaczy­na gło­śno pra­co­wać i roz­łą­cza ją zabez­pie­cze­nie termiczne.
  6. Wyciek fre­onu na wzier­ni­ku ole­ju sprę­żar­ki chłodniczej.
  7. Pom­pa obie­go­wa na wodzie lodo­wej nieszczelna.

Serwis Chiller HYFRA SVKSerwis chiller HYFRA SVK 270–1‑S

Ze wzglę­du na bar­dzo duże zabru­dze­nie zarów­no kon­struk­cji, jak i skra­pla­cza urzą­dze­nia na samym począt­ku przy­stą­pi­li­śmy do skru­pu­lat­ne­go mycia całe­go urzą­dze­nia. Wery­fi­ka­cji, a tym samym kon­tro­li zosta­ła pod­da­na zarów­no insta­la­cja fre­ono­wa. Wyko­na­li­śmy pomia­ry ciśnień sta­tycz­nych oraz pod­czas pra­cy znaj­du­ją­ce się po stro­nie fre­ono­wej. Jed­no­cze­śnie Nasz Ser­wis przy­stą­pił do pro­gra­mo­wa­nia ste­row­ni­ka znaj­du­ją­ce­go w urzą­dze­nia. Chil­ler mimo to wciąż pra­cu­je nie popraw­nie, a Zle­ce­nio­daw­ca nie zgo­dził się na dal­sze czyn­no­ści, jak rów­nież naprawę. 

Klient zde­cy­do­wał się nato­miast zaku­pić od Nas uży­wa­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą Cope­land ZR11. Co praw­da jest ona o bli­sko 3 kW mniej­sza od sprę­żar­ki nomi­nal­nej znaj­du­ją­cej się w urzą­dze­niu. War­tym pod­kre­śle­nia jest nato­miast pro­blem, jakim jest posa­do­wie­nie urzą­dze­nia. Bar­dzo sła­be warun­ki oraz dość wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra przy­czy­nia się dość czę­sto do uszko­dze­nia sprę­żar­ki chłod­ni­czej. Wła­śnie z tego wzglę­du zapro­po­no­wa­li­śmy nie­co mniej­szą sprę­żar­kę, któ­rej żywot­ność znacz­nie się wydłu­ży. Co waż­ne Klient kupił od Nas tą sprę­żar­kę w dość atrak­cyj­nej cenie patrząc choć­by na to, iż jej koszt nie prze­kra­czał nawet 40% ceny nowej. Dodat­ko­wo zaku­pił on jed­no­cze­śnie filtr/osuszacz.

Po wyko­na­niu peł­ne­go ser­wi­su urzą­dze­nia przy­stą­pi­li­śmy do wyko­na­nia pro­to­ko­łu, w któ­rym zosta­ły opi­sa­ne wszel­kie­go rodza­ju uster­ki, bra­ki czy też zagro­że­nia. Jed­no­cze­śnie został opi­sa­ny dokład­ny zakres prac ser­wi­so­wych na potrze­bę Zleceniodawcy. 

Naprawa agregatu wody lodowej HYFRA SVK 270–1‑S

Tutaj nato­miast może­my tyl­ko i wyłą­cze­nie napi­sać, a tak­że wska­zać jakie czyn­no­ści nale­ża­ło­by wyko­nać. Być może jed­na z firm, któ­re­mu zosta­nie zle­co­ny dany zakres prac sko­rzy­sta­ją z tej wie­dzy oraz podpowiedzi.

 1. W pierw­szej kolej­no­ści nale­ża­ło­by wyko­nać cał­ko­wi­ty odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R407C. Jed­no­cze­śnie ze wzglę­du na kwa­śny układ fre­ono­wy naj­lep­szym roz­wią­za­niem była­by jego fil­tra­cja przy uży­ciu fil­tra z funk­cją odkwaszania. 
 2. Demon­taż oraz wymia­na uszko­dzo­nej sprę­żar­ki chłod­ni­czej oraz sta­re­go, a co gor­sza nie­droż­ne­go filtra/osuszacza. 
 3. Pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie elek­trycz­ne sprę­żar­ki chłod­ni­czej oraz grzał­ki karteru. 
 4. Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go. Czas pró­by, w tym przy­pad­ku powi­nien wyno­sić mini­mum 3 godziny.
 5. Uzu­peł­nie­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej nowym, a zara­zem czy­stym ole­jem chłod­ni­czym do war­to­ści nomi­nal­nej. Olej ten nato­miast powi­nien speł­niać wyma­ga­nia Pro­du­cen­ta. Jed­no­cze­śnie moż­li­wym jest uzu­peł­nie­nie ukła­du barwnikiem.
 6. Dłu­go­trwa­ła próż­nia ukła­du chłod­ni­cze­go, w celu usu­nię­cia wil­go­ci oraz zanieczyszczeń.
 7. Uzu­peł­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R407C do war­to­ści nominalnej. 
 8. Uru­cho­mie­nie oraz dokład­ne pomia­ry pod­czas pra­cy urzą­dze­nia. Wery­fi­ka­cja popraw­no­ści dzia­ła­nia ele­men­tów robo­czych, w tym m.in. sprę­żar­ki chłod­ni­czej czy wen­ty­la­to­rów skraplacza.

O ile Zle­ce­nio­daw­ca zde­cy­du­je się jed­nak na Nasz mon­taż i uru­cho­mie­nie powró­ci­my do tematu.

Serwis chiller Hyfra SVK270-1‑S | SKiC Robert Aptacy — Serwis i naprawa agregatów wody lodowej